skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task

Livesey, Evan J ; Livesey, David J

PloS one, 2016, Vol.11(11), pp.e0165525 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27880815 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165525

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task.(Research Article)(Report)

Livesey, Evan J. ; Livesey, David J.

PLoS ONE, Nov 23, 2016, Vol.11(11), p.e0165525 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165525

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task.(Research Article)(Report)

Livesey, Evan J. ; Livesey, David J.

PLoS ONE, Nov 23, 2016, Vol.11(11), p.e0165525 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165525

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task

Livesey, Evan J ; Livesey, David J; Luo, Xi (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165525 ; PMCID: 5120782 ; PMID: 27880815

Toàn văn sẵn có

5
Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task

Livesey, Evan J. ; Livesey, David J.; Luo, Xi

PLOS ONE, 11/23/2016, Vol.11(11), p.e0165525 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165525

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task

Livesey, Evan ; Livesey, David

PLoS One, Nov 2016, Vol.11(11), p.e0165525 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165525

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a Bayesian Adaptive Estimation Technique in the Stop-Signal Task

Evan J Livesey ; David J Livesey

PLoS ONE, 01 January 2016, Vol.11(11), p.e0165525 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165525

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...