skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The elusive goal: The quest for a credible immigration policy.(Point/Counterpoint)(Essay)

Briggs, Vernon M. , Jr.

Journal of Policy Analysis & Management, Fall, 2012, Vol.31(4), p.956-963 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0276-8739

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elusive Goal: The Quest for a Credible Immigration Policy

Briggs, Vernon M., Jr

Journal of Policy Analysis and Management, 2012, Vol.31(4), p.956 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.1002/pam.21656

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ELUSIVE GOAL: THE QUEST FOR A CREDIBLE IMMIGRATION POLICY

Briggs, Vernon M.

Journal of Policy Analysis and Management, September 2012, Vol.31(4), pp.956-963 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.1002/pam.21656

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ELUSIVE GOAL: THE QUEST FOR A CREDIBLE IMMIGRATION POLICY

Briggs,, Vernon M.

Journal of Policy Analysis and Management, 1 October 2012, Vol.31(4), pp.956-963 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 02768739 ; E-ISSN: 15206688

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ELUSIVE GOAL: THE QUEST FOR A CREDIBLE IMMIGRATION POLICY

Briggs,, Vernon M.

Journal of Policy Analysis and Management, 1 October 2012, Vol.31(4), pp.956-963 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 02768739 ; E-ISSN: 15206688

Toàn văn sẵn có

6
THE ELUSIVE GOAL: THE QUEST FOR A CREDIBLE IMMIGRATION POLICY: Point/Counterpoint
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ELUSIVE GOAL: THE QUEST FOR A CREDIBLE IMMIGRATION POLICY: Point/Counterpoint

Briggs, Vernon M.

Journal of Policy Analysis and Management, 09/2012, Vol.31(4), pp.956-963 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pam.21656

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...