skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Sewage Sludge on Groundwater Quality at a Formerly Remediated Tailings Impoundment.(Report)

Nason, Peter ; Alakangas, Lena ; Ohlander, Bjorn

Mine Water and the Environment, March, 2014, Vol.33(1), p.66(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1025-9112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einfluss von Klärschlamm auf die Grundwasserqualität unter einem sanierten Tailings-Becken ; Impacto de Lodo de Aguas Superficiales sobre la Calidad de Aguas Subterráneas de un Dique de Colas Previamente Remediado ; 污水污泥对已修复尾矿库的地下水水质影响
Impact of Sewage Sludge on Groundwater Quality at a Formerly Remediated Tailings Impoundment

Nason, Peter ; Alakangas, Lena ; Öhlander, Björn

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(1), pp.66-78 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-013-0244-6

Toàn văn sẵn có

3
Impact of Sewage Sludge on Groundwater Quality at a Formerly Remediated Tailings Impoundment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Sewage Sludge on Groundwater Quality at a Formerly Remediated Tailings Impoundment

Nason, Peter ; Alakangas, Lena ; Öhlander, Björn

Mine Water and the Environment, 3/2014, Vol.33(1), pp.66-78 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10230-013-0244-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...