skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2008 short sale ban liquidity, dispersion of opinion, and the cross-section of returns of US financial stocks

Autore, Don M; Billingsley, Randall S ; Kovacs, Tunde

Journal of banking & finance, 2011, Vol.35(9), pp. 2252-2266 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2008 short sale ban: Liquidity, dispersion of opinion, and the cross-section of returns of US financial stocks.(Report)

Autore, Don M. ; Billingsley, Randall S. ; Kovacs, Tunde

Journal of Banking & Finance, Sept, 2011, Vol.35(9), p.2252(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2008 short sale ban: Liquidity, dispersion of opinion, and the cross-section of returns of US financial stocks

Autore, Don ; Billingsley, Randall ; Kovacs, Tunde

Journal of Banking & Finance, Sep 2011, Vol.35(9), p.2252 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03784266 ; E-ISSN: 18726372

Toàn văn sẵn có

4
The 2008 short sale ban: Liquidity, dispersion of opinion, and the cross-section of returns of US financial stocks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2008 short sale ban: Liquidity, dispersion of opinion, and the cross-section of returns of US financial stocks

Autore, Don M. ; Billingsley, Randall S. ; Kovacs, Tunde

Journal of Banking & Finance, 9/2011, Vol.35(9), pp.2252-2266 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03784266 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.01.026

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2008 short sale ban: Liquidity, dispersion of opinion, and the cross-section of returns of US financial stocks

Autore, Don M ; Billingsley, Randall S ; Kovacs, Tunde

Journal of Banking and Finance, 2011, Vol.35(9), pp.2252-2266 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0378-4266 ; E-ISSN: 1872-6372 ; DOI: 10.1016/j.jbankfin.2011.01.026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...