skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rhenium complexes with sterically-hindered thiolate ligands. The structures of [ReO(SC6H2Me3)4]− and a complex with an unexpected cation, [Ph3PSC6H3Pr2i [ReO(SC6H3Pr2i)4]·1.5CH3CH2OH
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhenium complexes with sterically-hindered thiolate ligands. The structures of [ReO(SC6H2Me3)4]− and a complex with an unexpected cation, [Ph3PSC6H3Pr2i [ReO(SC6H3Pr2i)4]·1.5CH3CH2OH

Blower, Phillip J. ; Dilworth, Jonathan R. ; Hutchinson, John ; Nicholson, Terrence ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 12/1984, Vol.90(2), pp.L27-L30 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00201693 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0020-1693(00)88034-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhenium complexes with sterically-hindered thiolate ligands. The structures of [ReO(SC 6H 2Me 3) 4] − and a complex with an unexpected cation, [Ph 3PSC 6H 3Pr 2i [ReO(SC 6H 3Pr 2i) 4]·1.5CH 3CH 2OH

Blower, Phillip J ; Dilworth, Jonathan R ; Hutchinson, John ; Nicholson, Terrence ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 1984, Vol.90(2), pp.L27-L30 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)88034-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...