skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an inverse method to identify the kinetics of heavy metal release during waste incineration in fluidized bed

Abanades, S ; Flamant, G ; Gauthier, D ; Tomas, S ; Huang, L

Journal of hazardous materials, 30 September 2005, Vol.124(1-3), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 15950377 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an inverse method to identify the kinetics of heavy metal release during waste incineration in fluidized bed.(Report)

Abanades, S. ; Flamant, G. ; Gauthier, D. ; Tomas, S. ; Huang, L.

Journal of Hazardous Materials, Sept 30, 2005, Vol.124(1-3), p.19(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

3
Development of an inverse method to identify the kinetics of heavy metal release during waste incineration in fluidized bed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an inverse method to identify the kinetics of heavy metal release during waste incineration in fluidized bed

Abanades, S ; Flamant, G ; Gauthier, D ; Tomas, S ; Huang, L

Journal of Hazardous Materials, 09/30/2005, Vol.124(1-3), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.05.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an inverse method to identify the kinetics of heavy metal release during waste incineration in fluidized bed

Abanades, S ; Flamant, G ; Gauthier, D ; Tomas, S ; Huang, L

Journal of Hazardous Materials, 2005, Vol.124(1), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2005.05.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...