skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation

Marin, Ignacio ; Ortin, Francisco ; Pedrosa, German ; Rodriguez, Javier

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2015, Vol.16(12), pp.995-1017 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2095-9184 ; E-ISSN: 2095-9230 ; DOI: 10.1631/FITEE.1500083

Toàn văn sẵn có

2
Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation - Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation - Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation

Ignacio ; MARIN ; Francisco ; ORTIN ; German ; PEDROSA ; Javier ; RODRIGUEZ

信息与电子工程前沿:英文版 - Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2015, Vol.16(12), pp.995-1017 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 2095-9184

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation.(Report)(Author abstract)

Marin, Ignacio ; Ortin, Francisco ; Pedrosa, German ; Rodriguez, Javier

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2015, Vol.16(12), p.995(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2095-9184 ; DOI: 10.1631/FITEE.1500083

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...