skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055 ; PMCID: 3525548 ; PMID: 23272209

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets.(Research Article)

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid

PLoS ONE, Dec 18, 2012, Vol.7(12), p.e52055 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets.(Research Article)

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid

PLoS ONE, Dec 18, 2012, Vol.7(12), p.e52055 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055

Toàn văn sẵn có

4
COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 12/18/2012, Vol.7(12), p.e52055 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0052055

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: detecting co-occurrence and spatial arrangement of transcription factor binding motifs in genome-wide datasets

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid

PloS one, 2012, Vol.7(12), pp.e52055 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23272209 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid

PLoS One, Dec 2012, Vol.7(12), p.e52055 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: detecting co-occurrence and spatial arrangement of transcription factor binding motifs in genome-wide datasets

Nati Ha ; Maria Polychronidou ; Ingrid Lohmann

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(12), p.e52055 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...