skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective nationalism: Banalities of belonging in Azerbaijan

Militz, Elisabeth ; Schurr, Carolin

Political Geography, 2016, Vol.54, p.54(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective nationalism: Banalities of belonging in Azerbaijan

Militz, Elisabeth ; Schurr, Carolin

Political Geography, September 2016, Vol.54, pp.54-63 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

3
Affective nationalism: Banalities of belonging in Azerbaijan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective nationalism: Banalities of belonging in Azerbaijan

Militz, Elisabeth ; Schurr, Carolin

Political Geography, 09/2016, Vol.54, C, pp.54-63 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09626298 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...