skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer communication and slow cortical potentials

Hinterberger, Thilo ; Schmidt, Stefan ; Neumann, Nicola ; Mellinger, Jürgen ; Blankertz, Benjamin ; Curio, Gabriel ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on bio-medical engineering, June 2004, Vol.51(6), pp.1011-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15188872 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer communication and slow cortical potentials.(Author Abstract)

Hinterberger, Thilo ; Schmidt, Stefan ; Neumann, Nicola ; Mellinger, Jurgen ; Blankertz, Benjamin ; Curio, Gabriel ; Birbaumer, Niels

IEEE Transactions on Biomedical Engineering, June, 2004, Vol.51(6), p.1011(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-9294

Toàn văn không sẵn có

3
Brain-Computer Communication and Slow Cortical Potentials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-Computer Communication and Slow Cortical Potentials

Hinterberger, T. ; Schmidt, S. ; Neumann, N. ; Mellinger, J. ; Blankertz, B. ; Curio, G. ; Birbaumer, N.

IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 06/2004, Vol.51(6), pp.1011-1018 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0018-9294 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TBME.2004.827067

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...