skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon

Yanou, Mike A

The International Journal of Human Rights, 01 December 2009, Vol.13(5), pp.689-696 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802533257

Toàn văn không sẵn có

2
The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon

Yanou, Mike A.

The International Journal of Human Rights, 12/2009, Vol.13(5), pp.689-696 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642980802533257

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...