skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Collaboration in Online Communities

Faraj, Samer ; Jarvenpaa, Sirkka ; Majchrzak, Ann

Organization Science, Sep/Oct 2011, pp.1224-1239 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Collaboration in Online Communities

Organization Science, 2011, Vol.22(5), p.1224-1239 [Tạp chí có phản biện]

INFORMS Journals

ISSN: 1047-7039 ; E-ISSN: 1526-5455 ; DOI: 10.1287/orsc.1100.0614

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge collaboration in online communities

Faraj, Samer ; Jarvenpaa, Sirkka L. ; Majchrzak, Ann

Organization Science, 2011, Vol.22(5), p.1224(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge collaboration in online communities

Faraj, Samer; Jarvenpaa, Sirkka L ; Majchrzak, Ann

Organization science : a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences ; bridging disciplines to advance knowledge of organizations, 2011, Vol.22(5), pp. 1224-1239 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

5
Knowledge Collaboration in Online Communities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Collaboration in Online Communities

Faraj, Samer ; Jarvenpaa, Sirkka L. ; Majchrzak, Ann

Organization Science, 10/2011, Vol.22(5), pp.1224-1239 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1047-7039 ; E-ISSN: 1526-5455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1100.0614

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...