skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor.(Report)

Ahlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brannstrom, Robert

Telecommunication Systems, March, 2008, Vol.37(1-3), p.49(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1018-4864

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert

Telecommunication Systems, 2008, Vol.37(1), pp.49-70 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Telecommunications Systems, 2008, Vol. 37(1-3), pp. 49-70 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert

Telecommunication Systems, Mar 2008, Vol.37(1-3), pp.49-70 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10184864 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert

Telecommunications Systems, 2008, Vol.37(1-3), pp.49-70 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1018-4864 ; ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

6
A service level model and Internet mobility monitor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert

Telecommunication Systems, 3/2008, Vol.37(1-3), pp.49-70 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...