skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group affective tone: A review and future research directions

Collins, Amy ; Lawrence, Sandra ; Troth, Ashlea ; Jordan, Peter

Journal of Organizational Behavior, 2013, Vol.34, p.S43 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.1887

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group affective tone: A review and future research directions

Hodgkinson, Gerard P. ; Ford, J. Kevin ; Collins, Amy L. ; Lawrence, Sandra A. ; Troth, Ashlea C. ; Jordan, Peter J.

Journal of Organizational Behavior, 2013, Vol.34(S1), p.S43(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0894-3796 ; DOI: 10.1002/job.1887

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group affective tone: A review and future research directions

Collins, Amy L. ; Lawrence, Sandra A. ; Troth, Ashlea C. ; Jordan, Peter J.

Journal of Organizational Behavior, July 2013, Vol.34(S1), pp.S43-S62 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.1887

Toàn văn sẵn có

4
Group affective tone: A review and future research directions: GROUP AFFECTIVE TONE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group affective tone: A review and future research directions: GROUP AFFECTIVE TONE

Collins, Amy L. ; Lawrence, Sandra A. ; Troth, Ashlea C. ; Jordan, Peter J.

Journal of Organizational Behavior, 07/2013, Vol.34(S1), pp.S43-S62 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/job.1887

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...