skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation behavior of an Al-Cu-Mg-Mn-Zr alloy during hot compression

Li, Yao ; Liu, Zhiyi ; Lin, Lianghua ; Peng, Jiangtao ; Ning, Ailin

Journal of Materials Science, June 1, 2011, Vol.46(11), p.3708(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-010-5143-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation behavior of an Al–Cu–Mg–Mn–Zr alloy during hot compression

Li, Yao ; Liu, Zhiyi ; Lin, Lianghua ; Peng, Jiangtao ; Ning, Ailin

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(11), pp.3708-3715 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-010-5143-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...