skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laser optically pumped polarized 3He target for storage rings

Lee, K. ; Hansen, J.-O. ; van Den Brand, J.F.J. ; Milner, R.G.

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 1993, Vol.333(2), pp.294-303 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0168-9002 ; DOI: 10.1016/0168-9002(93)91169-N

Toàn văn sẵn có

2
A laser optically pumped polarized 3He target for storage rings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laser optically pumped polarized 3He target for storage rings

Lee, K. ; Hansen, J.-O. ; van Den Brand, J.F.J. ; Milner, R.G.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 9/1993, Vol.333(2-3), pp.294-303 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(93)91169-N

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...