skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: adcs?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change impacts and adaptations: lessons learned from the greater Zambeze River Valley and beyond

Arndt, Channing ; Tarp, Finn

Climatic Change, May 2015, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01650009 ; E-ISSN: 1573-1480 ; DOI: 10.1007/s10584-015-1401-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change impacts and adaptations: lessons learned from the greater Zambeze River Valley and beyond.(Report)

Arndt, Channing ; Tarp, Finn

Climatic Change, 2015, Vol.130(1), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change impacts and adaptations: lessons learned from the greater Zambeze River Valley and beyond

Arndt, Channing ; Tarp, Finn

Climatic Change, 2015, Vol.130(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0165-0009 ; E-ISSN: 1573-1480 ; DOI: 10.1007/s10584-015-1401-7

Toàn văn sẵn có

4
Climate change impacts and adaptations: lessons learned from the greater Zambeze River Valley and beyond
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change impacts and adaptations: lessons learned from the greater Zambeze River Valley and beyond

Arndt, Channing ; Tarp, Finn

Climatic Change, 5/2015, Vol.130(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0165-0009 ; E-ISSN: 1573-1480 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10584-015-1401-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...