skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities

Azeiteiro, U.M. ; AKERMAN, M. ; Leal Filho, W. ; Setti, A.F.F. ; Brandli, L.L.

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2199-7373 ; ISBN: 978-3-319-69473-3 ; E-ISBN: 978-3-319-69474-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-69474-0

Toàn văn không sẵn có

2
Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities

Leal Filho, Walter (Editor) ; Azeiteiro, U.M (Editor) ; Akerman, M (Editor) ; Leal Filho, W (Editor) ; Setti, A.F.F (Editor) ; Brandli, L.L (Editor)

World Sustainability Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783319694733 ; ISBN: 3319694731 ; E-ISBN: 9783319694740 ; E-ISBN: 331969474X ; DOI: 10.1007/978-3-319-69474-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...