skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the Committee on the Rights of the Child in interpreting and developing international humanitarian law

Weissbrodt, David ; Hansen, Joseph C. ; Nesbitt, Nathaniel H.

Harvard Human Rights Journal, Summer, 2011, Vol.24(1), p.115-153 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1057-5057

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the Committee on the Rights of the Child in interpreting and developing international humanitarian law

Weissbrodt, David ; Hansen, Joseph C. ; Nesbitt, Nathaniel H.

Harvard Human Rights Journal, Summer, 2011, Vol.24(1), p.115-153 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1057-5057

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...