skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Genetic changes: Relevance for diagnosis and detection of minimal residual disease in acute lymphoblastic leukaemia

Cole-Sinclair, Merrole F. ; Foroni, Letizia ; Hoffbrand, A. Victor

Bailliere's Clinical Haematology, 1994, Vol.7(2), pp.183-233

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0950-3536 ; DOI: 10.1016/S0950-3536(05)80200-8

Toàn văn sẵn có

2
1 Genetic changes: Relevance for diagnosis and detection of minimal residual disease in acute lymphoblastic leukaemia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Genetic changes: Relevance for diagnosis and detection of minimal residual disease in acute lymphoblastic leukaemia

Cole-Sinclair, Merrole F. ; Foroni, Letizia ; Hoffbrand, A. Victor

Baillière's Clinical Haematology, 6/1994, Vol.7(2), pp.183-233

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09503536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0950-3536(05)80200-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic changes: relevance for diagnosis and detection of minimal residual disease in acute lymphoblastic leukaemia

Cole-Sinclair, M F ; Foroni, L ; Hoffbrand, A V

Bailliere's clinical haematology, June 1994, Vol.7(2), pp.183-233

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0950-3536 ; PMID: 7803899 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...