skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trust Management IV: 4th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2010, Morioka, Japan, June 16-18, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management IV: 4th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2010, Morioka, Japan, June 16-18, 2010. Proceedings

Nishigaki, Masakatsu (Editor) ; Jøsang, Audun (Editor) ; Murayama, Yuko (Editor) ; Marsh, Stephen (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

SpringerLink Books

ISBN: 9783642134456 ; ISBN: 3642134459 ; E-ISBN: 9783642134463 ; E-ISBN: 3642134467 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13446-3

Toàn văn sẵn có

2
Trust Management IV: 4th IFIPWG11.11 International Conference, IFIPTM 2010 Morioka, Japan, June 16-18, 2010, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management IV: 4th IFIPWG11.11 International Conference, IFIPTM 2010 Morioka, Japan, June 16-18, 2010, Proceedings

Nishigaki, Masakatsu ; Jøsang, Audun ; Murayama, Yuko ; Marsh, Stephen

IFIP Advances in Information and Communication Technology

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISBN: 9783642134456 ; ISBN: 3642134459

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...