skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of atmospheric deposition of Al, Cr, Fe, Ni, V, and Zn in Albania by using moss biomonitoring and ICP-AES

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Marka, Jani

Air Quality, Atmosphere & Health, 2014, Vol.7(3), pp.297-307 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1873-9318 ; E-ISSN: 1873-9326 ; DOI: 10.1007/s11869-014-0237-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of atmospheric deposition of Al, Cr, Fe, Ni, V, and Zn in Albania by using moss biomonitoring and ICP-AES

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Marka, Jani

Air Quality, Atmosphere & Health, 2014, Vol.7(3), p.297(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1873-9318 ; DOI: 10.1007/s11869-014-0237-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of atmospheric deposition of Al, Cr, Fe, Ni, V, and Zn in Albania by using moss biomonitoring and ICP-AES

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Marka, Jani

Air Quality, Atmosphere, & Health, Sep 2014, Vol.7(3), pp.297-307 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1873-9318 ; DOI: 10.1007/s11869-014-0237-z

Toàn văn sẵn có

4
Survey of atmospheric deposition of Al, Cr, Fe, Ni, V, and Zn in Albania by using moss biomonitoring and ICP-AES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of atmospheric deposition of Al, Cr, Fe, Ni, V, and Zn in Albania by using moss biomonitoring and ICP-AES

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Marka, Jani

Air Quality, Atmosphere & Health, 9/2014, Vol.7(3), pp.297-307 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1873-9318 ; E-ISSN: 1873-9326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11869-014-0237-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...