skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to the realm: reconsidering Western political development.(Essay)(Author abstract)

Salter, Alexander William

American Political Science Review, 2015, Vol.109(4), p.725(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554 ; DOI: 10.1017/S0003055415000477

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to the Realm: Reconsidering Western Political Development

Salter, Alexander

The American Political Science Review, Nov 2015, Vol.109(4), pp.725-734 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055415000477

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to the Realm: Reconsidering Western Political Development

Salter, Alexander William

American Political Science Review, 2015, Vol.109(4), pp.725-734 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055415000477

Toàn văn không sẵn có

4
Rights to the Realm: Reconsidering Western Political Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to the Realm: Reconsidering Western Political Development

Salter, Alexander William

American Political Science Review, 11/2015, Vol.109(4), pp.725-734 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055415000477

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...