skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands.(Report)

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, 2016, Vol.444, p.36 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, 2016, Vol.444, p.36(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, 1 April 2016, Vol.444, pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

4
Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, 04/2016, Vol.444, C, pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00201693 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...