skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe.(Book review)

Du Preez, Madely

Library Hi Tech, Fall, 2009, Vol.27(4), p.634(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0737-8831

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe

Library Hi Tech, 20 November 2009, Vol.27(4), pp.634-635 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830911007736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe.(Book review)

Du Preez, Madely

Library Hi Tech, Fall, 2009, Vol.27(4), p.634(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0737-8831

Toàn văn sẵn có

4
Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe20091Jean‐Noël Jeanneney. Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe . Chicago, IL: University of Chicago Press 2007. 108 pp., ISBN: 9780226395784 US$11.00 (Soft cover) (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe20091Jean‐Noël Jeanneney. Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe . Chicago, IL: University of Chicago Press 2007. 108 pp., ISBN: 9780226395784 US$11.00 (Soft cover) (Book review)

Du Preez, Madely

Library Hi Tech, 11/20/2009, Vol.27(4), pp.634-635 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0737-8831 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/07378830911007736

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...