skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial risk and protective factors for depression in the dialysis population: A systematic review and meta-regression analysis

Chan, Ramony ; Steel, Zachary ; Brooks, Robert ; Heung, Tracy ; Erlich, Jonathan ; Chow, Josephine ; Suranyi, Michael

Journal of Psychosomatic Research, Nov, 2011, Vol.71(5), p.300(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3999

Toàn văn sẵn có

2
Psychosocial risk and protective factors for depression in the dialysis population: A systematic review and meta-regression analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial risk and protective factors for depression in the dialysis population: A systematic review and meta-regression analysis

Chan, Ramony ; Steel, Zachary ; Brooks, Robert ; Heung, Tracy ; Erlich, Jonathan ; Chow, Josephine ; Suranyi, Michael

Journal of Psychosomatic Research, 11/2011, Vol.71(5), pp.300-310 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00223999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2011.05.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial risk and protective factors for depression in the dialysis population: A systematic review and meta-regression analysis

Chan, Ramony ; Steel, Zachary ; Brooks, Robert ; Heung, Tracy ; Erlich, Jonathan ; Chow, Josephine ; Suranyi, Michael

Journal of Psychosomatic Research, November 2011, Vol.71(5), pp.300-310 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-3999 ; E-ISSN: 1879-1360 ; DOI: 10.1016/j.jpsychores.2011.05.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial risk and protective factors for depression in the dialysis population: a systematic review and meta-regression analysis

Chan, Ramony ; Steel, Zachary ; Brooks, Robert ; Heung, Tracy ; Erlich, Jonathan ; Chow, Josephine ; Suranyi, Michael

Journal of psychosomatic research, November 2011, Vol.71(5), pp.300-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1360 ; PMID: 21999973 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpsychores.2011.05.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...