skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Personality Capture and Emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Capture and Emulation

Bainbridge, William Sims; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9781447156031 ; ISBN: 144715603X ; E-ISBN: 9781447156048 ; E-ISBN: 1447156048 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5604-8

Toàn văn sẵn có

2
Personality Capture and Emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Capture and Emulation

Bainbridge, William Sims

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-5603-1 ; E-ISBN: 978-1-4471-5604-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5604-8

Toàn văn sẵn có

3
Personality Capture and Emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Capture and Emulation

Bainbridge, William Sims

Dawsonera

ISBN10: 144715603X ; ISBN13: 9781447156031 ; E-ISBN10: 1447156048 ; E-ISBN13: 9781447156048

Toàn văn sẵn có

4
Personality capture and emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality capture and emulation

Bainbridge, William Sims

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

E-ISBN13: 9781447156048

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...