skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Acidity. The Hidden Face of Conflictual and Stressful Situations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acidity. The Hidden Face of Conflictual and Stressful Situations

D’errico, Francesca ; Poggi, Isabella

Cognitive Computation, 12/2014, Vol.6(4), pp.661-676 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1866-9956 ; E-ISSN: 1866-9964 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12559-014-9280-1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acidity. The Hidden Face of Conflictual and Stressful Situations.(Report)

D'Errico, Francesca ; Poggi, Isabella

Cognitive Computation, 2014, Vol.6(4), p.661(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1866-9956 ; DOI: 10.1007/s12559-014-9280-1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...