skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glucose and lipid metabolism during acebutolol and propranolol therapy of angina in nondiabetic patients

Birnbaum, J ; Dibianco, R ; Becker, K L ; Muesing, R ; Costello, R B ; Singh, S N ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Clinical pharmacology and therapeutics, March 1983, Vol.33(3), pp.294-300 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-9236 ; PMID: 6337762 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glucose and lipid metabolism during acebutolol and propranolol therapy of angina in nondiabetic patients

Joseph Birnbaum ; Robert Dibianco ; Kenneth L Becker ; Richard Muesing ; Rebecca B Costello ; Steven N Singh ; John S Gottdiener ; Ross D Fletcher

Clinical Pharmacology and Therapeutics, 1983, Vol.33(3), p.294 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0009-9236 ; E-ISSN: 1532-6535 ; DOI: 10.1038/clpt.1983.36

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glucose and lipid metabolism during acebutolol and propranolol therapy of angina in nondiabetic patients

Birnbaum, Joseph ; Dibianco, Robert ; Becker, Kenneth L ; Muesing, Richard ; Costello, Rebecca B ; Singh, Steven N ; Gottdiener, John S ; Fletcher, Ross D

Clinical Pharmacology & Therapeutics, March 1983, Vol.33(3), pp.294-300 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-9236 ; E-ISSN: 1532-6535 ; DOI: 10.1038/clpt.1983.36

Toàn văn sẵn có

4
Glucose and lipid metabolism during acebutolol and propranolol therapy of angina in nondiabetic patients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glucose and lipid metabolism during acebutolol and propranolol therapy of angina in nondiabetic patients

Birnbaum, Joseph ; Dibianco, Robert ; Becker, Kenneth L ; Muesing, Richard ; Costello, Rebecca B ; Singh, Steven N ; Gottdiener, John S ; Fletcher, Ross D

Clinical Pharmacology and Therapeutics, 3/1983, Vol.33(3), pp.294-300 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0009-9236 ; E-ISSN: 1532-6535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/clpt.1983.36

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...