skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelength-dependent isotope fractionation in visible light O3 photolysis and atmospheric implications

Marion, Früchtl ; Christof, Janssen ; Domenico, Taraborrelli ; Sergey, Gromov ; Thomas, Röckmann

Geophysical Research Letters, 29 September 2015 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2015GL066219

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelength‐dependent isotope fractionation in visible light O3 photolysis and atmospheric implications

Früchtl, Marion ; Janssen, Christof ; Taraborrelli, Domenico ; Gromov, Sergey ; Röckmann, Thomas

Geophysical Research Letters, 28 October 2015, Vol.42(20), pp.8711-8718 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2015GL066219

Toàn văn sẵn có

3
Wavelength-dependent isotope fractionation in visible light O 3 photolysis and atmospheric implications: ISOTOPE EFFECTS IN VISIBLE LIGHT O PHOTOLYSIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelength-dependent isotope fractionation in visible light O 3 photolysis and atmospheric implications: ISOTOPE EFFECTS IN VISIBLE LIGHT O PHOTOLYSIS

Früchtl, Marion ; Janssen, Christof ; Taraborrelli, Domenico ; Gromov, Sergey ; Röckmann, Thomas

Geophysical Research Letters, 10/28/2015, Vol.42(20), pp.8711-8718 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/2015GL066219

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...