skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori

Guo, X. ; Zhang, Y. ; Zhang, X. ; Wang, S. ; Lu, C.

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 01/01/2008, Vol.40(1), pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-7270.2008.00376.x

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori

Guo, Xiuyang ; Zhang, Yi ; Zhang, Xue ; Wang, Shengpeng ; Lu, Changde

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, January 2008, Vol.40(1), pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00376.x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori

Guo, Xiuyang ; Zhang, Yi ; Zhang, Xue ; Wang, Shengpeng ; Lu, Changde

Acta biochimica et biophysica Sinica, January 2008, Vol.40(1), pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1745-7270 ; PMID: 18180852 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...