skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective Coverage Path Planning: Enabling Automated Inspection of Complex, Real-World Structures

Ellefsen, Kai Olav ; Lepikson, Herman A. ; Albiez, Jan C.

Applied Soft Computing 61 (2017): 264-282 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1901.07272

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective coverage path planning: Enabling automated inspection of complex, real-world structures

Ellefsen, K.O. ; Lepikson, H.A. ; Albiez, J.C.

Applied Soft Computing Journal, December 2017, Vol.61, pp.264-282 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1568-4946 ; DOI: 10.1016/j.asoc.2017.07.051

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective coverage path planning: Enabling automated inspection of complex, real-world structures.(Report)

Ellefsen, K.O. ; Lepikson, H.A. ; Albiez, J.C.

Applied Soft Computing Journal, 2017, Vol.61, p.264 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1568-4946 ; DOI: 10.1016/j.asoc.2017.07.051

Toàn văn sẵn có

4
Multiobjective coverage path planning: Enabling automated inspection of complex, real-world structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective coverage path planning: Enabling automated inspection of complex, real-world structures

Ellefsen, K.O. ; Lepikson, H.A. ; Albiez, J.C.

Applied Soft Computing, 12/2017, Vol.61, C, pp.264-282 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15684946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2017.07.051

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective Coverage Path Planning: Enabling Automated Inspection of Complex, Real-World Structures

Ellefsen, Kai Olav ; Lepikson, Herman ; Albiez, Jan

Ellefsen, Kai Olav Lepikson, Herman Albiez, Jan . Multiobjective Coverage Path Planning: Enabling Automated Inspection of Complex, Real-World Structures. Applied Soft Computing. 2017(61), 264-282 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1016/j.asoc.2017.07.051

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective Coverage Path Planning: Enabling Automated Inspection of Complex, Real-World Structures

Ellefsen, Kai ; Lepikson, Herman ; Albiez, Jan; Albiez, Jan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 22, 2019 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1016/j.asoc.2017.07.051

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...