skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do accounting and audit quality affect World Bank lending?

Lamoreaux, Phillip T; Michas, Paul N ; Schultz, Wendy L

The accounting review : a journal of the American Accounting Association, 2015, Vol.90(2), pp. 703-738 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0001-4826

Toàn văn không sẵn có

2
Do Accounting and Audit Quality Affect World Bank Lending?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Accounting and Audit Quality Affect World Bank Lending?

Lamoreaux, Phillip T. ; Michas, Paul N. ; Schultz, Wendy L.

The Accounting Review, 03/2015, Vol.90(2), pp.703-738 [Tạp chí có phản biện]

American Accounting Association (AAA) (via CrossRef)

ISSN: 0001-4826 ; E-ISSN: 1558-7967 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2308/accr-50865

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do accounting and audit quality affect World Bank lending?(Report)

Lamoreaux, Phillip T. ; Michas, Paul N. ; Schultz, Wendy L.

Accounting Review, 2015, Vol.90(2), p.703(36) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-4826

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...