skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of AL addition on microstructure and mechanical properties of Al.sub.x CoCrFeNi High-entropy alloy

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Liu, Shi ; Wang, Chenxu ; Liu, Shaoshuai ; Zhang, Yong ; Xue, Jianming ; Yan, Sha ; Wang, Yugang

Materials Science & Engineering A, Nov 11, 2015, Vol.648, p.15(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.09.034

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of AL addition on microstructure and mechanical properties of AlxCoCrFeNi High-entropy alloy

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Liu, Shi ; Wang, Chenxu ; Liu, Shaoshuai ; Zhang, Yong ; Xue, Jianming ; Yan, Sha ; Wang, Yugang

Materials Science & Engineering A, 11 November 2015, Vol.648, pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.09.034

Toàn văn sẵn có

3
Effects of AL addition on microstructure and mechanical properties of AlxCoCrFeNi High-entropy alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of AL addition on microstructure and mechanical properties of AlxCoCrFeNi High-entropy alloy

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Liu, Shi ; Wang, Chenxu ; Liu, Shaoshuai ; Zhang, Yong ; Xue, Jianming ; Yan, Sha ; Wang, Yugang

Materials Science and Engineering: A, 11/2015, Vol.648, C, pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2015.09.034

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...