skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple method for crack growth in mixed mode with X-FEM

Geniaut, Samuel ; Galenne, Erwan

International Journal of Solids and Structures, August 2012, Vol.49(15-16), pp.2094-2106 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0020-7683 ; E-ISSN: 1879-2146 ; DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2012.04.015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple method for crack growth in mixed mode with X-FEM.(Report)

Geniaut, Samuel ; Galenne, Erwan

International Journal of Solids and Structures, August, 2012, Vol.49(15-16), p.2094(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7683

Toàn văn sẵn có

3
A simple method for crack growth in mixed mode with X-FEM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple method for crack growth in mixed mode with X-FEM

Geniaut, Samuel ; Galenne, Erwan

International Journal of Solids and Structures, 08/2012, Vol.49(15-16), pp.2094-2106 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00207683 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2012.04.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...