skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: public religion and immigration across national contexts.(Author abstract)

Menjivar, Cecilia

American Behavioral Scientist, July, 2006, Vol.49(11), p.1447(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-7642

Truy cập trực tuyến

2
Introduction: Public Religion and Immigration Across National Contexts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Public Religion and Immigration Across National Contexts

Menjívar, Cecilia

American Behavioral Scientist, 07/2006, Vol.49(11), pp.1447-1454 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002764206288456

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Public Religion and Immigration Across National Contexts

Menjívar, Cecilia

The American Behavioral Scientist, Jul 2006, Vol.49(11), pp.1447-1454 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00027642 ; E-ISSN: 15523381 ; DOI: 10.1177/0002764206288456

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Public Religion and Immigration Across National Contexts

Menjívar, Cecilia

American Behavioral Scientist, July 2006, Vol.49(11), pp.1447-1454 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764206288456

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...