skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrannosaur paleobiology: new research on ancient exemplar organisms

Brusatte, Stephen L ; Norell, Mark A ; Carr, Thomas D ; Erickson, Gregory M ; Hutchinson, John R ; Balanoff, Amy M ; Bever, Gabe S ; Choiniere, Jonah N ; Makovicky, Peter J ; Xu, Xing

Science (New York, N.Y.), 17 September 2010, Vol.329(5998), pp.1481-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20847260 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1193304

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrannosaur paleobiology: new research on ancient exemplar organisms.(Author abstract)(Report)

Brusatte, Stephen L. ; Norell, Mark A. ; Carr, Thomas D. ; Erickson, Gregory M. ; Hutchinson, John R. ; Balanoff, Amy M. ; Bever, Gabe S. ; Choiniere, Jonah N. ; Makovicky, Peter J. ; Xu, Xing

Science, Sept 17, 2010, Vol.329(5998), p.1481(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrannosaur paleobiology: new research on ancient exemplar organisms.(Author abstract)(Report)

Brusatte, Stephen L. ; Norell, Mark A. ; Carr, Thomas D. ; Erickson, Gregory M. ; Hutchinson, John R. ; Balanoff, Amy M. ; Bever, Gabe S. ; Choiniere, Jonah N. ; Makovicky, Peter J. ; Xu, Xing

Science, Sept 17, 2010, Vol.329(5998), p.1481(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrannosaur Paleobiology: New Research on Ancient Exemplar Organisms

Brusatte, Stephen L. ; Norell, Mark A. ; Carr, Thomas D. ; Erickson, Gregory M. ; Hutchinson, John R. ; Balanoff, Amy M. ; Bever, Gabe S. ; Choiniere, Jonah N. ; Makovicky, Peter J. ; Xu, Xing

Science, 17 September 2010, Vol.329(5998), pp.1481-1485 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrannosaur Paleobiology: New Research on Ancient Exemplar Organisms

Brusatte , Stephen L. ; Norell , Mark A. ; Carr , Thomas D. ; Erickson , Gregory M. ; Hutchinson , John R. ; Balanoff , Amy M. ; Bever , Gabe S. ; Choiniere , Jonah N. ; Makovicky , Peter J. ; Xu , Xing

Science, 2010, Vol.329(5998), pp.1481-1485 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrannosaur Paleobiology: New Research on Ancient Exemplar Organisms

Brusatte, Stephen L. ; Norell, Mark A. ; Carr, Thomas D. ; Erickson, Gregory M. ; Hutchinson, John R. ; Balanoff, Amy M. ; Bever, Gabe S. ; Choiniere, Jonah N. ; Makovicky, Peter J. ; Xu, Xing

Science, 17 September 2010, Vol.329(5998), pp.1481-1485 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

7
Tyrannosaur Paleobiology: New Research on Ancient Exemplar Organisms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrannosaur Paleobiology: New Research on Ancient Exemplar Organisms

Brusatte, S. L. ; Norell, M. A. ; Carr, T. D. ; Erickson, G. M. ; Hutchinson, J. R. ; Balanoff, A. M. ; Bever, G. S. ; Choiniere, J. N. ; Makovicky, P. J. ; Xu, X.

Science, 09/17/2010, Vol.329(5998), pp.1481-1485 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1193304

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...