skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A DSPL Design Framework for SASs: A Smart Building Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DSPL Design Framework for SASs: A Smart Building Example

Achtaich, A. ; Souissi, N. ; Mazo, R. ; Roudies, O. ; Salinesi, C.

EAI Endorsed Transactions on Smart Cities, 06/26/2018, Vol.2(8), p.154829

CrossRef

E-ISSN: 2518-3893 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-6-2018.154829

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DSPL Design Framework for SASs: A Smart Building Example

Achtaich, A ; Souissi, N ; Mazo, R ; Roudies, O ; Salinesi, C

EAI Endorsed Transactions on Smart Cities, Jun 2018, Vol.3(8)

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 25183893 ; DOI: 10.4108/eai.26-6-2018.154829

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DSPL Design Framework for SASs: A Smart Building Example

Achtaich, Asmaa ; Souissi, Nissrine ; Mazo, Raul ; Roudies, Ounsa ; Salinesi, Camille

EAI Endorsed Transactions on Smart Cities, 26 June 2018, Vol.2(8)

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.4108/eai.26-6-2018.154829

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...