skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije

Nagode, Aleš

Muzikoloski Zbornik, 2015, Vol.51(1), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.1.9-20

Toàn văn sẵn có

2
Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije

Nagode, Aleš

Musicological Annual, 06/01/2015, Vol.51(1), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4312/mz.51.1.9-20

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije

Aleš Nagode

Muzikološki Zbornik, 01 June 2015, Vol.51(1) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0580-373X ; E-ISSN: 2350-4242 ; DOI: 10.4312/mz.51.1.9-20

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...