skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair - recognition and initiation of catalysis.(Report)

Dalhus, Bjorn ; Laerdahl, Jon K. ; Backe, Paul H. ; Bjoras, Magnar

FEMS Microbiology Reviews, Nov, 2009, Vol.33(6), p.1044(35) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair - recognition and initiation of catalysis.(Report)

Dalhus, Bjorn ; Laerdahl, Jon K. ; Backe, Paul H. ; Bjoras, Magnar

FEMS Microbiology Reviews, Nov, 2009, Vol.33(6), p.1044(35) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair - recognition and initiation of catalysis

Dalhus , Bjørn ; Laerdahl , Jon K. ; Backe , Paul H. ; Bjørås , Magnar

FEMS microbiology reviews, 2009, Vol.33(6), pp.1044-1078 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair – recognition and initiation of catalysis

Dalhus, Bjørn ; Laerdahl, Jon K. ; Backe, Paul H. ; Bjørås, Magnar

FEMS Microbiology Reviews, November 2009, Vol.33(6), pp.1044-1078 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/j.1574-6976.2009.00188.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair – recognition and initiation of catalysis

Dalhus, Bjørn ; Laerdahl, Jon K ; Backe, Paul H ; Bjørås, Magnar

FEMS Microbiology Reviews, 2009, Vol. 33(6), pp.1044-1078 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/j.1574-6976.2009.00188.x

Toàn văn sẵn có

6
DNA base repair – recognition and initiation of catalysis
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair – recognition and initiation of catalysis

Dalhus, Bjørn ; Laerdahl, Jon K. ; Backe, Paul H. ; Bjørås, Magnar

FEMS Microbiology Reviews, 11/2009, Vol.33(6), pp.1044-1078 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6976.2009.00188.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair--recognition and initiation of catalysis

Dalhus, Bjørn ; Laerdahl, Jon K ; Backe, Paul H ; Bjørås, Magnar

FEMS microbiology reviews, November 2009, Vol.33(6), pp.1044-78 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6976 ; PMID: 19659577 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-6976.2009.00188.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...