skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification

Kaltakcı, M Y ; Kken, A ; Korkmaz, H H

Canadian Journal of Civil Engineering (Canadian Journal of Civil Engineering), 2006, Vol.33(5), pp.632-638 [Tạp chí có phản biện]

NRC Research Press

ISSN: 0315-1468 ; E-ISSN: 1208-6029 ; DOI: 10.1139/l06-004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification.(NOTE)

Kaltakci, M. Y. ; Koken, A. ; Korkmaz, H. H.

Canadian Journal of Civil Engineering, May, 2006, Vol.33(5), p.632(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0315-1468

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification

Korkmaz, H H.

Canadian Journal of Civil Engineering, May 2006, Vol.33(5), pp.632-638 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0315-1468

Toàn văn sẵn có

4
Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification

Kaltakcı, M.Y. ; Köken, A. ; Korkmaz, H.H.

Canadian Journal of Civil Engineering, 2006, Vol.33(5), pp.632-638 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0315-1468 ; E-ISSN: 1208-6029 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1139/L06-004

Toàn văn sẵn có

5
Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification

Kaltakcı, M Y ; Köken, A ; Korkmaz, H H

Canadian Journal of Civil Engineering, 05/2006, Vol.33(5), pp.632-638 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0315-1468 ; E-ISSN: 1208-6029 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1139/l06-004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...