skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D numerical modeling of dynamic recrystallization under hot working: Application to Inconel 718

De Jaeger, Julien ; Solas, Denis ; Fandeur, Olivier ; Schmitt, Jean-Hubert ; Rey, Colette; Jason, Ludovic (Editor)

Materials Science and Engineering: A, 2015, Vol.646, pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.08.038

Toàn văn sẵn có

2
3D numerical modeling of dynamic recrystallization under hot working: Application to Inconel 718
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D numerical modeling of dynamic recrystallization under hot working: Application to Inconel 718

De Jaeger, Julien ; Solas, Denis ; Fandeur, Olivier ; Schmitt, Jean-Hubert ; Rey, Colette

Materials Science and Engineering: A, 10/2015, Vol.646, C, pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2015.08.038

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D numerical modeling of dynamic recrystallization under hot working: Application to Inconel 718

De Jaeger, Julien ; Solas, Denis ; Fandeur, Olivier ; Schmitt, Jean-Hubert ; Rey, Colette

Materials Science & Engineering A, 14 October 2015, Vol.646, pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.08.038

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...