skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard.(Report)

Chellali, A. ; Zhang, L. ; Sankaranarayanan, G. ; Arikatla, V. S. ; Ahn, W. ; Derevianko, A. ; Schwaitzberg, S. D. ; Jones, D. B. ; Demoya, M. ; Cao, C. G. L.

Surgical Endoscopy, Oct, 2014, Vol.28(10), p.2856(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard.(Report)

Chellali, A. ; Zhang, L. ; Sankaranarayanan, G. ; Arikatla, V. S. ; Ahn, W. ; Derevianko, A. ; Schwaitzberg, S. D. ; Jones, D. B. ; Demoya, M. ; Cao, C. G. L.

Surgical Endoscopy, Oct, 2014, Vol.28(10), p.2856(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard

Chellali, A. ; Zhang, L. ; Sankaranarayanan, G. ; Arikatla, V. ; Ahn, W. ; Derevianko, A. ; Schwaitzberg, S. ; Jones, D. ; DeMoya, M. ; Cao, C.

Surgical Endoscopy, 2014, Vol.28(10), pp.2856-2862 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

4
Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard

Chellali, A. ; Zhang, L. ; Sankaranarayanan, G. ; Arikatla, V. S. ; Ahn, W. ; Derevianko, A. ; Schwaitzberg, S. D. ; Jones, D. B. ; Demoya, M. ; Cao, C. G. L.

Surgical Endoscopy, 10/2014, Vol.28(10), pp.2856-2862 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard

Chellali, A ; Zhang, L ; Sankaranarayanan, G ; Arikatla, V S ; Ahn, W ; Derevianko, A ; Schwaitzberg, S D ; Jones, D B ; Demoya, M ; Cao, C G L

Surgical endoscopy, October 2014, Vol.28(10), pp.2856-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 24771197 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST Peg Transfer Task: A First Step toward an Alternate Training Standard

Chellali, Amine ; Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, V.S ; Ahn, Woojin ; Derevianko, A.P ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B ; Demoya, Marc ; Cao, Caroline Gl

Surgical Endoscopy, 01 October 2014, Vol.28(10), pp.2856--2862 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...