skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyanoacrylate tissue adhesives in the treatment of recurrent spontaneous pneumothorax

Matsumoto, T ; Hardaway, R M ; Pani, K C ; Leonard, F ; Jennings, P B ; Heisterkamp, C A

Surgery, April 1967, Vol.61(4), pp.573-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0039-6060 ; PMID: 6020962 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyanoacrylate tissue adhesives in the treatment of recurrent spontaneous pneumothorax

Matsumoto, Teruo ; Hardaway, Robert M ; Pani, K.C ; Leonard, Fred ; Jennings, Paul B ; Heisterkamp, Charles A

Surgery, 1967, Vol.61(4), pp.573-575 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0039-6060 ; E-ISSN: 1532-7361

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...