skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression and disruption of the Arabidopsis TOR (target of rapamycin) gene

Menand, B ; Desnos, T ; Nussaume, L ; Berger, F ; Bouchez, D ; Meyer, C ; Robaglia, C; Lamare, Véronique (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 April 2002, Vol.99(9), pp.6422-6427 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.092141899

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression and disruption of the Arabidopsis TOR (target of rapamycin) gene.(Abstract)

Menand, Benoit ; Desnos, Thierry ; Nussaume, Laurent ; Berger, Frederic ; Bouchez, David ; Meyer, Christian ; Robaglia, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 30, 2002, Vol.99(9), p.6422(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Expression and disruption of the Arabidopsis TOR (target of rapamycin) gene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression and disruption of the Arabidopsis TOR (target of rapamycin) gene

Menand, B. ; Desnos, T. ; Nussaume, L. ; Berger, F. ; Bouchez, D. ; Meyer, C. ; Robaglia, C.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/30/2002, Vol.99(9), pp.6422-6427 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.092141899

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression and disruption of the Arabidopsis TOR (target of rapamycin) gene

Menand, Benoît ; Desnos, Thierry ; Nussaume, Laurent ; Berger, Frédéric ; Bouchez, David ; Meyer, Christian ; Robaglia, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 April 2002, Vol.99(9), pp.6422-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11983923 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...