skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obstetric ultrasound scanning by local health workers in a refugee camp on the Thai–Burmese border

Rijken, M. J. ; Lee, S. J. ; Boel, M. E. ; Papageorghiou, A. T. ; Visser, G. H. A. ; Dwell, S. L. M. ; Kennedy, S. H. ; Singhasivanon, P. ; White, N. J. ; Nosten, F. ; Mcgready, R.

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, October 2009, Vol.34(4), pp.395-403 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0960-7692 ; E-ISSN: 1469-0705 ; DOI: 10.1002/uog.7350

Toàn văn sẵn có

2
Obstetric ultrasound scanning by local health workers in a refugee camp on the Thai-Burmese border
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obstetric ultrasound scanning by local health workers in a refugee camp on the Thai-Burmese border

Rijken, M. J. ; Lee, S. J. ; Boel, M. E. ; Papageorghiou, A. T. ; Visser, G. H. A. ; Dwell, S. L. M. ; Kennedy, S. H. ; Singhasivanon, P. ; White, N. J. ; Nosten, F. ; Mcgready, R.

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 10/2009, Vol.34(4), pp.395-403 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 09607692 ; E-ISSN: 14690705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/uog.7350

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obstetric ultrasound scanning by local health workers in a refugee camp on the Thai-Burmese border

Rijken, M J ; Lee, S J ; Boel, M E ; Papageorghiou, A T ; Visser, G H A ; Dwell, S L M ; Kennedy, S H ; Singhasivanon, P ; White, N J ; Nosten, F ; Mcgready, R

Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, October 2009, Vol.34(4), pp.395-403 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-0705 ; PMID: 19790099 Version:1 ; DOI: 10.1002/uog.7350

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...