skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going on record: Revisiting the logic of roll-call vote requests in the European Parliament

Thierse, Stefan

European Union Politics, June 2016, Vol.17(2), pp.219-241 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1465-1165 ; E-ISSN: 1741-2757 ; DOI: 10.1177/1465116515622692

Toàn văn không sẵn có

2
Going on record: Revisiting the logic of roll-call vote requests in the European Parliament
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going on record: Revisiting the logic of roll-call vote requests in the European Parliament

Thierse, S.

European Union Politics, 06/01/2016, Vol.17(2), pp.219-241 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1465-1165 ; E-ISSN: 1741-2757 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1465116515622692

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...