skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a framework for geospatial tangible user interfaces in collaborative urban planning

Maquil, Valérie ; Leopold, Ulrich ; Sousa, Luís ; Schwartz, Lou ; Tobias, Eric

Journal of Geographical Systems, 2018, Vol.20(2), pp.185-206 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1435-5930 ; E-ISSN: 1435-5949 ; DOI: 10.1007/s10109-018-0265-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a framework for geospatial tangible user interfaces in collaborative urban planning

Maquil, Valérie ; Leopold, Ulrich ; Moreira De Sousa, Luís ; Schwartz, Lou ; Tobias, Eric

Journal of Geographical Systems, Apr 2018, Vol.20(2), pp.185-206 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14355930 ; E-ISSN: 14355949 ; DOI: 10.1007/s10109-018-0265-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a framework for geospatial tangible user interfaces in collaborative urban planning.(Original Article)

Maquil, Valerie ; Leopold, Ulrich ; De Sousa, Luis Moreira ; Schwartz, Lou ; Tobias, Eric

Journal of Geographical Systems, 2018, Vol.20(2), p.185(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1435-5930 ; DOI: 10.1007/s10109-018-0265-6

Toàn văn sẵn có

4
Towards a framework for geospatial tangible user interfaces in collaborative urban planning (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a framework for geospatial tangible user interfaces in collaborative urban planning (Book review)

Maquil, Valérie ; Leopold, Ulrich ; De Sousa, Luís Moreira ; Schwartz, Lou ; Tobias, Eric

Journal of Geographical Systems, 4/2018, Vol.20(2), pp.185-206 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1435-5930 ; E-ISSN: 1435-5949 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10109-018-0265-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...