skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU-Accelerated Foreground Segmentation and Labeling for Real-Time Video Surveillance

Song, Wei ; Tian, Yifei ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun ; Wang, Wei ; Zhang, Weiqiang

Sustainability, 2016, Vol.8(10), p.916 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su8100916

Toàn văn sẵn có

2
GPU-Accelerated Foreground Segmentation and Labeling for Real-Time Video Surveillance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU-Accelerated Foreground Segmentation and Labeling for Real-Time Video Surveillance

Song, Wei ; Tian, Yifei ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun ; Wang, Wei ; Zhang, Weiqiang

Sustainability, 10/2016, Vol.8(10), p.916 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su8100916

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU-Accelerated Foreground Segmentation and Labeling for Real-Time Video Surveillance

Wei Song ; Yifei Tian ; Simon Fong ; Kyungeun Cho ; Wei Wang ; Weiqiang Zhang

Sustainability, 01 September 2016, Vol.8(10), p.916 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: 10.3390/su8100916

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...