skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going round the bend: Persistent personal biases in walked angles

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O ; Moscatelli, Alessandro ; Boeddeker, Norbert

Neuroscience Letters, 23 March 2016, Vol.617, pp.72-75 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/j.neulet.2016.01.026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going round the bend: Persistent personal biases in walked angles

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O ; Moscatelli, Alessandro ; Boeddeker, Norbert

Neuroscience letters, 23 March 2016, Vol.617, pp.72-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-7972 ; PMID: 26854843 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neulet.2016.01.026

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going round the bend: Persistent personal biases in walked angles

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O. ; Moscatelli, Alessandro ; Boeddeker, Norbert

Neuroscience Letters, March 23, 2016, Vol.617, p.72(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3940 ; DOI: 10.1016/j.neulet.2016.01.026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going round the bend: Persistent personal biases in walked angles.(Report)

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O. ; Moscatelli, Alessandro ; Boeddeker, Norbert

Neuroscience Letters, March 23, 2016, Vol.617, p.72 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3940 ; DOI: 10.1016/j.neulet.2016.01.026

Toàn văn sẵn có

5
Going round the bend: Persistent personal biases in walked angles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going round the bend: Persistent personal biases in walked angles

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O. ; Moscatelli, Alessandro ; Boeddeker, Norbert

Neuroscience Letters, 03/2016, Vol.617, C, pp.72-75 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043940 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2016.01.026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...